Πληροφορίες
DEMO    
F.A.Q.
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ
Ιστορικό
Νομοθεσίες

Πρόγραμμα διαστασιολόγησης τμημάτων κατασκευών από Ωπλισμένο σκυρόδεμα - Ευρωκώδικας 2

RUNET
Προϊόντα
Υποστήριξη
Λήψεις
Νέα
Τιμοκατάλογος
Αγορά
Επικοινωνία
Επιλογή χώρας
 • Υπολογισμός και διαστασιολόγηση τμημάτων κατασκευών από ωπλισμένο σκυρόδεμα, πλάκες, δοκοί, υποστυλώματα, πέδιλα, τοίχοι αντιστήριξης, βραχείς πρόβολοι, υψίκορμοι δοκοί, πέδιλα μεταλλικών κατασκευών, πισίνες-δεξαμενές νερού, τοίχοι υπογείων.
 • Διαστασιολόγηση σε οριακή κατάσταση αστοχίας (ULS) και σε οριακή κατάσταση λειτουργικότητας (SLS), έλεγχοι ρηγμάτωσης και παραμόρφωσης. Αναλυτικοί υπολογισμοί 2ας τάξεως για υποστυλώματα.
 • Αντοχές διατομών πλακών, δοκών και υποστυλωμάτων με ενίσχυση με (FRP) ανθρακονήματα και εποξειδικές.
 • Τα τμήματα υπολογισμού είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Για κάθε τμήμα, δίνετε διαστάσεις και φορτίσεις και προκύπτει η διαστασιολόγηση, ένα αναλυτικότατο τεύχος υπολογισμών και πίνακες οπλισμών.
 • Εξειδικευμένο σχεδιαστικό πακέτο (CAD) για αυτόματη παραγωγή των σχεδίων της κατασκευής και των οπλισμών.
 • Διαγράμματα και πίνακες διαστασιολόγησης βάσει του Ευρωκώδικα 2. Πίνακες Kd, med ω, μονοαξονικής και διαξονικής κάμψης. Διαγράμματα ελέγχου παραμορφώσεων.
 • Διαστασιολόγηση πλακών και δοκών από ελαφροσκυρόδεμα.
 • Δυνατότητα επιλογής μεταξύ των Ευρωκωδίκων και Ελληνικών Κανονισμών.
 • Από τα τμήματα κατασκευών που υπολογίζετε, συνθέτετε το τεύχος καθώς και πίνακες οπλισμών.
 • Πλήρης βοήθεια με αναφορές στους κανονισμούς και Ευρωκώδικες.
 • Κείμενα κανονισμών.
 • Νέες προσθήκες του προγράμματος 

Το πρόγραμμα διατίθεται και σε Αγγλική Έκδοση


Δείξε παραδείγματα υπολογισμού πλακών Δείξε παραδείγματα υπολογισμού πλακών Πλάκες

Πλάκες συμπαγείς και πλάκες με νευρώσεις (Ζollner). Πλάκες τετραέρειστες, τριέρειστες, διέρειστες με οποιαδήποτε μορφή στήριξης (επίλυση κατά Marcus), συνεχείς πλάκες μέχρι και οκτώ ανοίγματα, πρόβολοι. Ενισχύσεις πλακών με (FRP) ανθρακονήματα και εποξειδικές.

 

Δείξε παραδείγματα υπολογισμού δοκών Δείξε παραδείγματα υπολογισμού δοκών Δοκοί

Δοκοί ενός ανοίγματος με σύνθετη φόρτιση, συνεχείς δοκοί μέχρι και οκτώ ανοίγματα, διατομή ορθογωνική ή πλακοδοκός, σύνθετη καταπόνηση κάμψη, διάτμηση και στρέψη. Ενίσχυση δοκών με (FRP) ανθρακονήματα και εποξειδικές.

 

Δείξε παραδείγματα υπολογισμού υποστυλωμάτων Δείξε παραδείγματα υπολογισμού υποστυλωμάτων Υποστυλώματα

Υποστυλώματα σε διαξονική κάμψη. Ελεγχος σε λυγισμό φαινόμενα 2ας τάξης. Ενίσχυση υποστυλωμάτων με (FRP) ανθρακονήματα και εποξειδικές.

Δείξε παραδείγματα υπολογισμού πεδίλων Δείξε παραδείγματα υπολογισμού πεδίλων Πέδιλα

Πέδιλα κεντρικά ή έκκεντρα με αξονικά φορτία και ροπές στην κεφαλή. Ακριβής υπολογισμός στερεού τάσεων εδάφους. Διαστασιολόγηση για φέρουσα ικανότητα εδάφους με επιτρεπόμενες τάσεις ή με Ευρωκώδικα 7. Ελεγχοι σε κάμψη, διάτμηση και διάτρηση.

CAD σχεδίαση

 

 

Δείξε παραδείγματα υπολογισμού τοίχων αντιστήριξης Δείξε παραδείγματα υπολογισμού τοίχων αντιστήριξης Τοίχοι αντιστήριξης

Τοίχοι αντιστήριξης βαρύτητας ή από ωπλισμένο σκυρόδεμα. Γεωτεχνικός σχεδιασμός με επιτρεπόμενες τάσεις και συντελεστή ασφαλείας, ή με Ευρωκώδικα 7 (ΕΑΚ). Ελεγχος τοίχων βαρύτητας με επιτρεπόμενες τάσεις ή με Ευρωκώδικα 6. Μελέτη τοίχων ωπλισμένου σκυροδέματος με τον Ελληνικό Κανονισμό Ωπλισμένου Σκυροδέματος ή με Ευρωκώδικα 2. Πλήρης αντισεισμικός έλεγχος βάσει του ΕΑΚ.

CAD
σχεδίαση.

Βραχείς πρόβολοι Βραχείς πρόβολοι

Πρόβολοι με ac<hc όπου ac ο μοχλοβραχίονας του κατακόρυφου φορτίου και hc το ύψος του προβόλου.

CAD
σχεδίαση.

 

Υψίκορμοι δοκοί Υψίκορμοι δοκοί

Δοκοί (δίσκοι) με διαστάσεις Leff/h>=2, όπου Leff το μήκος και h το ύψος.

CAD σχεδίαση.

 

 

 

Εξειδικευμένο σχεδιαστικό πακέτο (CAD), για εμφάνιση, εκτύπωση και επεξεργασία σχεδίων.

Αυτόματη παραγωγή των σχεδίων της κατασκευής και των οπλισμών.

Σχέδια σε οποιαδήποτε κλίμακα,
zoom, επιλογές είδους γραμμών και χρώματος, επιλογή εμφάνισης αντικειμένων, ρύθμιση κειμένου.

Ακριβής σχεδίαση υπό κλίμακα των αντικειμένων στο τεύχος.

Υψηλής ποιότητας εκτυπώσεις σχεδίων σε Α4, Α3, Α2 χαρτί.

Εξαγωγή σχεδίων σε
DXF αρχεία.

Εξαγωγή σχεδίων σε
PDF, WMF
                             αρχεία.

Κατάλογοι οπλισμών Κατάλογοι οπλισμών

Αναλυτικοί κατάλογοι οπλισμών, καθώς και ξεχωριστοί πίνακες οπλισμών πλακών και δοκών. Ειδικός editor των πινάκων οπλισμών, με έτοιμα μενού ράβδων για κάθε περίπτωση, όπου δίνεται η δυνατότητα αλλαγών και προσθηκών ράβδων οπλισμών.

Προεπισκόπηση Τευχών

Προεπισκόπηση Τευχών
Υψηλή ποιότητα εκτύπωσης τευχών σε όλους τους εκτυπωτές.

Υπάρχει δυνατότητα προεπισκόπησης του τεύχους μαζί με τα σκαριφήματα, πριν την εκτύπωση. Tο τεύχος μπορεί επίσης να μεταφερθεί στο Word για περαιτέρω επεξεργασία.

Έξοδος τεύχους σε PDF (Adobe Acrobat) ή Word αρχείο.

Παράμετροι - Κανονισμοί Παράμετροι - Κανονισμοί

Δυνατότητα επιλογής κανονισμών,

 • για ωπλισμένο σκυρόδεμα:  Ευρωκώδικας 2 ή Ελληνικός Κανονισμός,
 • για γεωτεχνικό σχεδιασμό: Ευρωκώδικας 7 ή Επιτρεπόμενες τάσεις,
 • για ελέγχους τοιχοποιίας: Ευρωκώδικας 6 ή Επιτρεπόμενες τάσεις

  Ρυθμίζετε επίσης τους διαφόρους παραμέτρους και default τιμές υλικών και διαστάσεων.
Ιδιότητες Διατομών Βοηθητικά Εργαλεία

 

 • Μετατροπή μονάδων
 • Εμβαδόν χώρου
 • Ιδιότητες διατομών
 • Οπλισμοί
 • Ωθήσεις γαιών
Νομοθεσία Όλη η σχετική Νομοθεσία

Περιέχονται οι κανονισμοί

 • Ελληνικός κανονισμός σκυροδέματος
 • Κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος
 • Κανονισμός φορτίσεων
 • Αντισεισμικός κανονισμός
 • Καθώς και ορισμένα σημεία από τους Ευρωκώδικες.

  Από κάθε σημείο του προγράμματος, πηγαίνετε αυτόματα στο αντίστοιχο σημείο των κανονισμών.

Βοήθεια Πλήρης Βοήθεια

Περιέχεται πλήρης βοήθεια για κάθε σημείο του προγράμματος με αντίστοιχες αναφορές στους κανονισμούς και στο θεωρητικό υπόβαθρο, το σχετικό με το αντικείμενο που επεξεργάζεστε.

Βιβλίο οδηγιών

Παρέχεται εγχειρίδιο χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή.
Ενημερώσεις προγράμματος μέσω Internet.

Προς παραγγελία


Κατεβάστε Δοκιμαστική Εκδοση BETONexpress Δωρεάν